:: แผนการสอน ::
นักศึกษา ภาค 2/2554 นักศึกษา ภาค 1/2555 นักศึกษา ภาค 2/2555
MGT 4209 (GM 425) พฤติกรรมองค์การ MGT 2102 (GM 303) การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน ACC 1101 หลักการบัญชี 1
ACC 1101 (AC 101) การบัญชีขั้นต้น 1 MGT 3407 (GM 321) การจัดการความเสี่ยงขององค์การ MGT 2101 หลักการจัดการธุรกิจ
HRM 2101 (HR 201) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ MGT 3408 (GM 214) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ MGT 3405 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
MGT 3203 (GM 307) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ MGT 4004 (BA 307) การเป็นผู้ประกอบการ MGT 4207 การวางแผนและการควบคุมเชิงบริหาร
MGT 2101 (GM 203) การจัดการองค์การและการบริหาร STA 2016 (ST 206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ MGT 3402 ทฤษฎีองค์การธุรกิจ
MGT 2201 (GM 416) จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม     MGT 3204 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
MGT 2202 (GM 315) การจัดการสำนักงาน     HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
MGT 3204 (GM 422) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ     MGT 2202 การจัดการสำนักงาน
        MGT 3401 การจัดการความรู้
        MGT 3404 ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
        APR 3107 การสื่อสารองค์การ
        MGT 4209 พฤติกรรมองค์การ
        ACC 1102 หลักการบัญชี2
        MGT 3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์
        MGT 4207 การวางแผนและการควบคุมเชิงบริหาร
        MGT 4208 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ