กำลังเปิดรับสมัคร ภาค 1/2567

ตั้งแต่วันนี้ - 19 กรกฎาคม 2567

โครงการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เพื่อความเป็นเลิศ
หลักสูตร B.B.A. สาขาวิชาการจัดการ
เรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
โทร 02 310 8229

"บูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
  ผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ"
สมัครออนไลน์

ทำไมต้อง
"การจัดการ" ที่นี้

เรียนภาคค่ำ
เรียนจันทร์ - พฤหัสบดี
ระบบการเรียนเอื้อให้กับ
ผู้เรียนและผู้ทำงาน
ระบบการเรียน แบบ Block Course
1 เดือน เรียนเพียง 2 วิชา
บรรยายสดทุกชั่วโมง
มีคะแนนเก็บแต่ละวิชา
บรรยากาศการเรียนดูสบายเป็นกันเอง
มีแผนการเรียนที่ชัดเจน
เรียนครบหลักสูตรภายในเวลา 3 ปี
ได้เรียนจริง รู้จริง สัมผัสจริง
จากผู้มีความรู้และกูรูทางธุรกิจ

"การจัดการ" ที่นี้
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หน้าที่ต่างๆ ด้านธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การบัญชี
การดำเนินงาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ
การวางแผน
การจัดองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การอำนวยการ
การควบคุม

จบ"การจัดการ" ที่นี้
แล้วทำอะไรได้บ้าง

ตลาดแรงงานกว้าง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ภาครัฐ
เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการเงิน ฯลฯ

ภาคเอกชน
งานวางแผนการผลิต
งานบริหารคลังสินค้า
งานด้านการตลาด
พนักงานธนาคาร
นักวิเคราะห์และวางแผน
งานเลขานุการ สำนักงาน ฯลฯ

การสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ได้แก่ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับปฎิบัติงานขึ้นไปและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า
 • เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมานานแล้ว รวมกัไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกเทศบาล สมาชิกตำบล สมชิกสภาองตค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

1 สมัครเรียน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กรกฎาคม 2567

ออนไลน์ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสมัครด้วยตนเอง
พร้อมชำระค่าสมัคร 700 บาท ที่

สำนักงานโครงการฯ
ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

โทร 02-310-8229, 081-831-1399
094-771-8659, สายด่วน 085-133-8567
(ทุกวัน เว้นแต่วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 - 16.00 น.)

สมัครออนไลน์

2 หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน ติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
  "วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น"
  • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือใบสมรส หรือใบหย่า (แล้วแต่กรณี) ให้เท่าจำนวนวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
  • กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนการสมัคร และถ่ายสำเนาใบเทียบความรู้เท่ากับวุฒิการศึกษานั้นมาในวันสมัครด้วย​ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อ - สกุล 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์

3 ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กรกฎาคม 2567

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 จำนวน 19,900 บาท
โดยให้ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พร้อมเขียน ชื่อ - สกุล ด้านหลังเช็ค

หลักฐานเพิ่มเติม กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอน

กรณีเทียบโอนระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • สำเนาวุฒิการศึกษา 4 ฉบับ

กรณีเทียบโอนจากสถาบันอื่น

 • Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา
 • ใบหมดสถานะภาพการเป็นนักศึกษา/ใบลาออก

กรณีเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
 • ใบหมดสถานะภาพการเป็นนักศึกษา/ใบลาออก

กำหนดการ

ขั้นตอน กำหนดการ
รับสมัคร และขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษางวดแรก วันนี้ - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
เปิดเรียน วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • 152,100 บาท แบ่งชำระ 8 งวด

ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

 • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน
 • ตำราหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย
 • เสื้อโปโล 1 ตัว
 • กิจกรรมปฐมนิเทศ
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและสัมมนาทางวิชาการ
 • ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ประจำงวด ภาคเรียน จำนวนเงิน
งวดที่ 1
1/2567
19,900 บาท
งวดที่ 2
2/2567
19,900 บาท
งวดที่ 3
ฤดูร้อน/2567
19,900 บาท
งวดที่ 4
1/2568
19,900 บาท
งวดที่ 5
2/2568
19,900 บาท
งวดที่ 6
ฤดูร้อน/2568
19,900 บาท
งวดที่ 7
1/2569
19,900 บาท
งวดที่ 8
2/2569
12,800 บาท
รวม 152,100 บาท
Hit Counters free