เอกสารประกอบการบรรยาย

กระบวนวิชา MGT 3203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หัวข้อ "ตัวแบบการพยากรณ์" ภาค 1/2559
กระบวนวิชา MGT 2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน ภาค 2/2558
กระบวนวิชา MGT 2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน